You are currently viewing Szkody górnicze – przedawnienie

Szkody górnicze – przedawnienie

Ważne jest, aby przez brak czasu lub niewiedzę nie zaprzepaścić możliwości uzyskania odszkodowania. Przedawnienie dotyczy także roszczeń o naprawę szkód górniczych.

Czym jest przedawnienie i ile czasu mamy na dochodzenie odszkodowania w przypadku szkód górniczych?

Zasadą jest, że roszczenia cywilne, a jednym z nich jest żądanie naprawy szkody, ulegają tzw. przedawnieniuZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.). Jako skutek i konsekwencję upływu okresu przedawnienia Kodeks cywilny wskazuje uprawnienie dłużnika (np. sprawcy szkody) do uchylenia się od obowiązku spełnienia świadczenia (np. zapłaty odszkodowania), a wierzyciela (np. poszkodowanego właściciela nieruchomości) pozbawia możliwości skorzystania z ochrony sądowejPo upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. (art. 117 § 2 k.c.).

Niewątpliwie roszczenia związane z dochodzeniem odszkodowania z tytułu wystąpienia szkód górniczych mają charakter majątkowego roszczenia cywilnego, a tym samym ulegają przedawnieniu.

Uwaga na przedawnienie!
Różne okresy przedawnienia roszczeń związanych ze szkodami górniczymi.

Roszczenia o naprawę szkody w przypadku wystąpienia szkód górniczych na nieruchomości. 

Przykład: w naszym domu popękały ściany, nadproża okien lub schody na skutek wstrząsów lub osiadania terenu wywołanego działaniem kopalni. W takim przypadku okres przedawnienia roszczeń wynosi 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie, czyli co do zasady od dnia, w którym zauważyliśmy pęknięcia. Szczególnie wyczuleni powinni być jednak nabywcy domów „z drugiej ręki” – wchodzą oni w prawa i obowiązki sprzedawcy.

Roszczenia o zwrot kosztów zabezpieczeń 

nieruchomości przed wpływem ruchu zakładu górniczego. Przykład: budujemy nowy dom i projektant zalecił wykonanie zabezpieczeń naszego domu na oddziaływania pobliskiej kopalni. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od wykonania stosownych robót zabezpieczających albo poniesienia ich kosztów. Nie jest to zatem termin zakończenia budowy całego domu, a etapu zabezpieczeń – które zwykle powiązane są z konstrukcją fundamentów i odwodnieniem terenu. Co ważne, termin przedawnienia roszczenia o zwrot kosztów zabezpieczeń jest krótszy – wynosi 3 lata.

Bieg przedawnienia przerywa się (art. 123 § 1 pkt 1-3 k.c.) przez:

  • każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • wszczęcie mediacji.

Należy zatem mieć na uwadze, że sam wniosek o naprawę szkody złożony przedsiębiorcy górniczemu (mimo, że mamy obowiązek uczestnictwa w co najmniej miesięcznym postępowaniu polubownym, o czym tutaj) nie przerywa biegu terminu przedawnienia. W takiej sytuacji wniosek o naprawę szkody lub zwrot kosztów zabezpieczeń należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby jeszcze przed upływem terminu przedawnienia złożyć w sądzie pozew – który przerwie i wstrzyma na czas procesu bieg przedawnienia.

Pytania, wątpliwości – skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.