Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, to przewidziana prawem upadłościowym odrębna procedura oddłużenia. Jest ona przewidziana dla osób, które w chwili składania wniosku do sądu nie prowadzą działalności gospodarczej. Od 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości zostało ułatwione. Szansy na upadłość nie są pozbawiane już osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Podobnie szanse mają osoby, które zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Naturalnie okoliczności te dalej są ważne – ale teraz Sąd może „przymknąć na nie oko”. 

Sąd odmawia ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli w dwóch przypadkach.

  1. Gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy. W szczególności gdy nastąpi to przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.
  2. W okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe. Pod warunkiem, że w tym postępowaniu umorzono całość lub część jego zobowiązań. 

Nawet w razie spełnienia którejś z powyższych dwóch przesłanek sąd i tak może doprowadzić do oddłużenia. Stanie się tak jeśli ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wpływ postanowienia o ogłoszeniu upadłości na zajęcie rachunku bankowego

Postępowanie egzekucyjne z majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłościPostępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Należy pamiętać, że zawieszenie zajęcia nie skutkuje jego uchyleniem. Przeciwnie zajęcie rachunku bankowego dalej jest realizowane. Bank blokuje środki na rachunku, ale pieniądze nie są przekazywane wierzycielowi.

Kim jesteś?
W jaki sposób mogę się z Tobą skontaktować?
Nie musisz pisać wiele. Wystarczy, że wstępnie zasygnalizujesz swój problem. Dzięki temu będziemy wiedzieć czy możemy zaproponować Ci spotkanie lub rozmowę telefoniczną, która będzie zmierzać do jego rozwiązania.

Aktualności dotyczące oddłużania i upadłości konsumenckiej znajdziesz także w:

Kancelaria adwokacka Katowice