Prawo bankowe

Kliknij w interesującą Cię kategorię z zakresu prawo bankowe i dowiedz się więcej:

Czynności bankowe - czym są według ustawy prawo bankowe?

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

 1. Czynnościami bankowymi są:
 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 • prowadzenie innych rachunków bankowych;
 • udzielanie kredytów;
 • potwierdzanie i udzielanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych;
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
 1. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
 • udzielanie pożyczek pieniężnych;
 • operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
 • świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
 • terminowe operacje finansowe;
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
 • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
 • pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
 • pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej;
 • doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.

Pomoc prawna

Aktualności z zakresu prawa bankowego znajdziesz także w:

Kancelaria adwokacka Katowice