Tajemnica bankowa

Tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, jakie uzyska bank w czasie negocjacji, zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Do zachowania tajemnicy zobowiązany jest nie tylko bank, ale także osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 105, art. 106a i art. 106b prawa bankowego, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Dlatego upoważnienie musi być bardzo konkretne. Obowiązkowo musi zawierać wskazanie upoważnionego banku i odbiorcy, a także zakresu informacji, które mają być udzielone. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych.

O procedurze z art. 106b prawo bankowe przeczytasz tutaj: 106b ustawy Prawo bankowe

Konstytucyjne prawo, będące dobrem osobistym

Ochrona tajemnicy bankowej zabezpiecza interesy klientów banków. Chodzi w niej o zapobiegnięcie rozpowszechnienia poufnych informacji o stosunkach finansowych (w tym stanie majątku) danego podmiotu. Sytuacja ekonomiczna posiadacza rachunku, którą odzwierciedla stan jego rachunku bankowego, stanowi ważny element konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do ochrony życia prywatnego. Ochrona tajemnicy bankowej jest szczególnym przypadkiem ochrony praw osobistych posiadacza rachunku, o której mowa w art. 47 Konstytucji RP. Jest elementem ochrony prawa do prywatności i ochrony prawnej życia osobistego – które są dobrami osobistymi chronionymi m.in. przez art. 24 k.c. 

Bank udzielił informacje, które mu powierzyłeś osobie trzeciej? Warto sprawdzić czy miał do tego podstawę. Jeśli tak nie było, może przysługiwać Ci zadośćuczynienie za naruszenie Twoich dóbr osobistych. Kancelaria wspiera beneficjentów tajemnicy bankowej w sporach związanych z nieuprawnionym udzieleniem informacji.

Problemy bankowca

Banki posiadają mnóstwo cennych informacji, dlatego otrzymują masę pism i wniosków o ich udzielenie.

Czy to z powodu lekceważenia, czy niewiedzy, autorzy wniosków nagminnie nie przedstawiają wszystkich informacji, które mogą posłużyć do weryfikacji czy nastąpiło zwolnienie z tajemnicy z mocy ustawy. Mimo wypracowania wzorów upoważnienia do przekazania informacji przez Naczelną Radę Adwokacką i Związek Banków Polskich, pełnomocnicy nie korzystają z tych rozwiązań. Przedstawiają pełnomocnictwa niepełne, niewłaściwe lub w nieadekwatnej formie.

Kancelaria wspiera bankowców wskazując na które wnioski można udzielić informacji bez narażania się na odpowiedzialność za brak dochowania tajemnicy. A gdy udzielenie informacji nie jest możliwe, przygotowujemy wzory odpowiedzi lub sami składamy środki zaskarżenia.

Skorzystaj z informacji, jakimi dzielimy się z Tobą na blogu o tajemnicy bankowej. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje wątpliwości, napisz do nas. 

Adwokat jest obowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej i bankowej. A Ty jako bankowiec możesz mu ją powierzyć bez obaw. Pozwala Ci na to art. 104 ust. 2 pkt 3 pr. bank. Zgodnie z tym przepisem obowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy sytuacji, w której udzielasz informacji adwokatowi, świadczącemu pomoc prawną na rzecz banku. Pomocą prawną jest także porada prawna wskazująca czy jest możliwość udzielenia informacji objętej tajemnicą bankową wnioskodawcy.

Kim jesteś?
W jaki sposób mogę się z Tobą skontaktować?
Nie musisz pisać wiele. Wystarczy, że wstępnie zasygnalizujesz swój problem. Dzięki temu będziemy wiedzieć czy możemy zaproponować Ci spotkanie lub rozmowę telefoniczną, która będzie zmierzać do jego rozwiązania.

Zainteresowała Cię tajemnica bankowa?
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na bloga:

Kancelaria adwokacka Katowice