Tajemnica bankowa

Informacje ogólne - tajemnica bankowa.

Tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, jakie uzyska bank w czasie negocjacji, zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Do zachowania tajemnicy zobowiązany jest nie tylko bank, ale także osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 105, art. 106a i art. 106b prawa bankowego, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Dlatego upoważnienie musi być bardzo konkretne. Obowiązkowo musi zawierać wskazanie upoważnionego banku i odbiorcy, a także zakresu informacji, które mają być udzielone. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych.

O procedurze z art. 106b prawo bankowe przeczytasz tutaj: 106b ustawy Prawo bankowe

Konstytucyjne prawo, będące dobrem osobistym

Ochrona tajemnicy bankowej zabezpiecza interesy klientów banków. Chodzi w niej o zapobiegnięcie rozpowszechnienia poufnych informacji o stosunkach finansowych (w tym stanie majątku) danego podmiotu. Sytuacja ekonomiczna posiadacza rachunku, którą odzwierciedla stan jego rachunku bankowego, stanowi ważny element konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do ochrony życia prywatnego. Ochrona tajemnicy bankowej jest szczególnym przypadkiem ochrony praw osobistych posiadacza rachunku, o której mowa w art. 47 Konstytucji RP. Jest elementem ochrony prawa do prywatności i ochrony prawnej życia osobistego – które są dobrami osobistymi chronionymi m.in. przez art. 24 k.c. 

Zainteresowała Cię tajemnica bankowa?
Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na bloga:

Kancelaria adwokacka Katowice