Egzekucja z rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego to coś, o czym dłużnicy dowiadują się często w swoim banku, zamiast od komornika. Dzieje się tak np. po zalogowaniu na rachunek lub w trakcie nieudanych zakupów. W takiej sytuacji pierwszym skojarzeniem jest to, że bank dokonał zajęcia rachunku bankowego. Skojarzenie jest błędne. Jego konsekwencją jest kierowanie wniosków dotyczących egzekucji do złego adresata. Odrębną kwestią są mnożące się też pytania: Jaka jest kwota wolna od zajęcia na koncie? Jakie środki nie podlegające zajęciu na rachunku bez zgody komornika?

Informacje ogóle

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Dlatego czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

Jedną z czynności egzekucyjnych jest zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Dlatego w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik, jako organ egzekucyjny, wykonuje dwie rzeczy.

  1. Komornik przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego. Organ egzekucyjny wysyła zajęcie w formie elektronicznej, przez system OGNIVO. W jego treści komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika. Zajęcie obowiązuje do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.
  2. Jednocześnie komornik sam zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego. W tym celu komornik doręcza dłużnikowi odpis (kopię) zawiadomienia, które otrzymał bank. Czyli innymi słowy wysyła do niego pismo informujące o zajęciu.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Zakres zajęcia jest dość szeroki. Obejmuje ono trzy rodzaje kwot.

  • Kwoty znajdujące się w chwili zajęcia na rachunku.
  • Środki których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. 
  • A także kwoty które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Wyjątek: w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika. Oznacza to, że w typowej sytuacji bank najpierw zablokuje środki na rachunku, a dopiero po tygodniu przekaże pieniądze komornikowi.

Kwota wolna

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych jednej osoby fizycznej, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Środki zwolnione spod zajęcia na rachunku bankowym

Najczęstszym błędem jaki popełniają posiadacze zajętych rachunków bankowych jest przeczytanie ogólnego przepisu dotyczącego zwolnień rodzajów wierzytelności spod zajęcia (art. 831 k.p.c.). Kolejnym błędem jest przyjęcie, że to bank decyduje o tym czy zwolnić jakieś środki spod zajęcia. Dlaczego to działanie niewłaściwe? Ponieważ bank nie jest organem egzekucyjnym. Natomiast postępowanie dotyczące egzekucji z rachunku bankowego ma swoje, odrębne i specjalne przepisy. Sam rachunek bankowy jest jednym z rodzajów wierzytelności, podobnie jak wierzytelność o wynagrodzenie za pracę. Źródła środków wolnych od zajęcia na rachunku bankowym bez potrzeby uzyskania zgody komornika różnią się od wierzytelności wolnych od zajęcia. Nie pomogą więc stosy reklamacji do banku. Mimo szczerych chęci pracownicy banku obsługujący zajęcie, nie będą mogli pomóc. Będą natomiast zmuszeni odesłać nas do komornika w celu uzyskania zgody na zwolnienie środków.

Jeżeli jakiegoś źródła wpływu pieniędzy nie wymieniono w przepisach szczególnych regulujących kwestie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego: art. 54a prawa bankowego, art. 890 § 11 w zw. z art. 833 § 6 k.p.c. lub art. 80 § 2a u.p.e.a., a Ty nie uzyskasz od komornika lub administracyjnego organu egzekucyjnego zgody na zwolnienie środków (zgoda kwotowa lub przedmiotowa), to bank będzie miał obowiązek przekazać środki komornikowi.    

Zajęcie rachunku bankowego. Chcesz być na bieżąco? Zapraszam na bloga

Kancelaria adwokacka Katowice