You are currently viewing Zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym.

Zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym.

Zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym. W jaki sposób zachowa się bank i komornicy? Co można zrobić by było szybciej?

Czym jest zbieg egzekucji?

Zgodnie z art.  7731 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego w wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Zbieg egzekucji jest więc skierowaniem przez co najmniej dwóch różnych komorników zajęcia do tego samego składnia majątku. Przykład: Dwóch komorników prowadzi egzekucje z wniosku różnych wierzycieli. Obaj dokonują zajęcia rachunków bankowych tego samego dłużnika.

Co zrobi bank, jeśli powstanie zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym?

Zgodnie z art. 889 § 3 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Wynika z tego, że jeśli na rachunku w chwili wpływu zajęć są środki na ich pełną spłatę, to nie dochodzi do zbiegu. Wówczas bank przekazuje środki każdemu z komorników osobno.  W razie zbiegu zajęć rzadko na rachunku są środki, które by na to pozwalały. Zwykle możliwa jest tylko częściowa spłata. Oznacza to zbieg i wstrzymanie przekazania środków. Tu przechodzimy do problemu praktycznego, leżącego po stronie komorników. Cierpią na nim zarówno dłużnik, jak i wierzyciele, a nawet banki.

Nierozstrzygnięty egzekucji komorniczych na rachunku bankowym to problem zarówno banku, wierzyciela, jak i dłużnika.

Gdzie tkwi problem? Powstaje zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym. Bank ma obowiązek wstrzymać się od przekazania środków które nie wystarczają na pełną spłatę wszystkich zajęć. Powiadamia o tym komunikatem OGNIVO wszystkich komorników uczestniczących w zbiegu. I tu powstaje cisza – która jest sednem problemu. Komornicy często albo nie czytają otrzymywanych komunikatów, albo je lekceważą. Samo przekazywanie egzekucji też się przeciąga. Rzadkim zjawiskiem jest przesłanie przez komornika do banku zawiadomienia o przejęciu spraw lub powiadomienie, że dany komornik przejął egzekucje do łącznego prowadzenia. Oczywiście są szlachetne wyjątki.

Dlaczego ta opieszałość jest szkodliwa dla wszystkich?

Dłużnik ponosi koszty zarówno obsługi egzekucji, jak i opieszałości w dokonywaniu czynności egzekucyjnych. Zakładając, że na rachunku są środki, które pozwoliłby zaspokoić wierzycieli np. w 50%, to już w tym zakresie odsetki nie byłyby naliczane. Tymczasem zajęcie „wisi”. Środki są – ale bank nie może ich przekazać.

Wierzyciel czeka na pieniądze. Skoro doszło do zbiegu, to jest kilku wierzycieli. Narastanie odsetek nie zwiększy ich stopnia zaspokojenia. Przeciwnie. Tort do podziału pozostaje ten sam, ale apetyt (zadłużenie powiększane odsetkami) rośnie.

Bank otrzymuje reklamacje od klienta, który nie rozumie, dlaczego bank nie przekazuje pieniędzy. Z drugiej strony jest zmuszony do dłuższej obsługi zajęcia. Natomiast po zamknięciu rachunku musi tworzyć produkt techniczny, na którym przechowuje środki zablokowane przez komorników, Nie może przy tym ich wypłacić klientowi lub komornikom. Banki nie lubią egzekucji. Jest to coś co wprawia klientów banku w złe emocje, które często są przenoszone na pracowników banku. Mimo, że ci ostatni, nie mają zwykle na nie wpływu. Mnożą się problemy z kwotą wolną, listami płac, czy środkami wyłączonymi spod zajęcia. Czego można by w wielu wypadkach uniknąć jednym komunikatem wysłanym przez komornika do banku.

Co można zrobić by było szybciej?

Bank jest związany tajemnicą bankową, więc jego możliwość aktywności jest mocno ograniczona. Najbardziej zainteresowani powinni być natomiast wierzyciel i dłużnik.

Co zrobić by jak najszybciej rozwiązać problem? Przede wszystkim skontaktować się z komornikami. Zmobilizować ich do przekazania sprawy łącznemu egzekutorowi oraz powiadomienia o tym banku.