You are currently viewing Wypłata kosztów pogrzebu z rachunku bankowego zmarłego

Wypłata kosztów pogrzebu z rachunku bankowego zmarłego

W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu możemy zwrócić się do banku, w którym zmarły posiadał rachunek bankowy o zwrot kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Warunki są dwa.

 1. Na rachunku muszą być środki.
 2. Faktycznie ponieśliśmy koszty i możemy to udowodnić dokumentami.

Koszty pogrzebu w prawie bankowym.

W treści art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo bankowe ustawodawca nałożył na bank obowiązek wypłaty ze środków zgromadzonych na rachunku osoby zmarłej, kwotę wydaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku:

 • oszczędnościowego,
 • oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
 • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej,

osobie, która przedstawi rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów z tego tytułu. Kwota wypłacona nie może przekroczyć kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Pamiętaj o dokumentach.

Bank nie uwierzy nam na słowo. Koszty pogrzebu są wypłacane jedynie w wysokości udowodnionej w oparciu o dokumenty. Składając wniosek o wypłatę środków należy złożyć w banku:

 • faktury imienne (także konsument może poprosić o wystawienie faktury),
 • rachunki,
 • umowy

wraz z potwierdzeniami płatności. Unikamy natomiast paragonów (bywają niejednoznaczne). Większość banków domaga się wydania lub chociaż okazania oryginałów dokumentów. Ostatecznie to bank dokonuje oceny wiarygodności złożonych dokumentów. Niewiarygodność rachunków upoważnia bank do żądania potwierdzenia ich wiarygodności innymi dokumentami, a jeżeli okaże się to niemożliwe – do odmowy wypłaty.

Czy o zwrot kosztów pogrzebu mogą zwrócić się tylko spadkobiercy?

Koszty pogrzebu nie zawsze ponoszą spadkobiercy. Nie ma znaczenia, czy osoba domagająca się zwrotu poniesionych przez nią kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, jest jego spadkobiercą, czy też nie. Na etapie ponoszenia kosztów trudno to udowodnić w banku z braku notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku.

Kwota wypłacona tytułem poniesionych kosztów pogrzebu nie wchodzi też do masy spadkowej po zmarłym posiadaczu rachunku. Jeżeli zwrot kosztów pogrzebu wypłacony przez bank przewyższa kwotę rzeczywiście wynikającą z rachunków lub przekracza koszty zwyczajowe w danym środowisku, spadkobiercy mają w stosunku do osoby, na rzecz której dokonano wypłaty roszczenie o jej zwrot. W takim bowiem przypadku wypłata wystąpiła w kwocie nienależnej. Dotyczy to także wypłat z kilku banków w oparciu o te same rachunki.

Koszty pogrzebu, czyli co?

Do kosztów pogrzebu kwalifikuje się m.in.:

 • wydatki na zakup trumny,
 • przewóz zwłok,
 • opłacenie kwatery na cmentarzu,
 • organizację ceremonii pogrzebowej,
 • zakupienie odzieży pogrzebowej dla osoby zmarłej,
 • wydatki na kremację oraz wieńce i kwiaty
 • nagrobek.

Do kosztów nagrobka należy zaliczyć zarówno koszty nowego nagrobka, jak i koszty odnowienia nagrobka na grobie, w którym został pochowany posiadacz rachunku – oczywiście wszystko w ramach kosztów zwyczajowych i zdrowego rozsądku.

Co się dzieje z rachunkiem po śmierci?

Należy pamiętać również, że z chwilą śmierci rachunek jednoosobowy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zostaje zamknięty. O ile bank poweźmie wiadomość o zgonie – o czym należy bank powiadomić jak najszybciej. 

W przypadku rachunków wspólnych, tu zwykle w oparciu o zapisy regulaminów rachunek przekształcany jest z rachunku wspólnego, w rachunek osobisty żyjącego posiadacza. W razie przekształcenia rachunku wspólnego w rachunek osobisty, z powołaniem na art. 50 ust. 1 pr. bank. bank. może odmówić zwrotu kosztów, bowiem z chwilą śmierci współposiadacza rachunku prawo do rozporządzenia środkami na rachunku przysługiwać będzie tylko żyjącemu posiadaczowi.