You are currently viewing Jak wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu komorniczym?

Jak wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu komorniczym?

Jak wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu komorniczym? Pracodawco przeczytaj i uniknij przykrej niespodzianki.

Aby wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu w pierwszej kolejności sprawdź czy na rachunku znajdują się środki pozwalające zarówno na spłatę wszystkich aktywnych zajęć, jak i całkowitą płatność bieżących wynagrodzeń. Zajęcia egzekucyjne uniemożliwiają pobranie środków tylko do wysokości sumy wszystkich aktywnych zajęć. Jeśli więc saldo rachunku przekracza tę wysokości – możesz sam zlecić przelew w ramach nadwyżki ponad sumę zajęć. Nie musisz nikogo prosić o zgodę, a przelewy zlecasz samodzielnie.

Jeśli jednak na rachunku nie ma tyle środków, sprawdź czy rachunek firmowy został zajęty przez jeden, czy więcej organów egzekucyjnych. A w przypadku więcej niż jednego zajęcia zweryfikuj, także który organ zajął konto pierwszy.

Jeśli pierwsze lub jedyne aktywne zajęcie to sprawka komornika, to listę płac wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowników z zajętego rachunku złóż komornikowi. Gdy już uzyskasz zgodę komornika, złóż w banku dyspozycję przelewów lub wypłat gotówkowych.

W przypadku zajęcia administracyjnego, np. dokonanego przez dyrektora oddziału ZUS czy naczelnika urzędu skarbowego, listę płac składasz w banku.

Ten wpis dotyczy zajęcia komorniczego. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu administracyjnym, to tej tematyce poświęcę odrębny wpis.

Zgoda komornika

Zajęcie rachunku bankowego, to czynność egzekucyjna której dokonuje m.in. komornik sądowy poprzez wysłanie do banku zawiadomienia. Zajęcie wywołuje skutek od chwili wpływu do banku zawiadomienia o dokonanym przez komornika zajęciu. Korespondencja między komornikiem, a bankiem w toku egzekucji toczy się za pośrednictwem systemu elektronicznego. W wielu wypadkach niemal natychmiast po wprowadzeniu przez komornika odpowiedniego zlecenia do systemu, Twój rachunek jest już zajęty do wysokości kwoty wskazanej przez komornika.

W toku zajęcia rachunku bankowego pracodawcy zakaz wypłat środków z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z łączącymi się z nimi zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.

Aby komornik mógł rozpoznać wniosek, należy złożyć mu listę płac lub inny wiarygodny dowód na wysokość tych bieżących wynagrodzeń. Wynagrodzenia brutto nie powinny jednak przekraczać przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Komornik przesyła zgodę na płatność bieżących wynagrodzeń za pracę do banku przez system elektroniczny. W treści zgody komornik wskazuje sumę, do której bank może wynagrodzenia wypłacić.

Mając zgodę komornika, pozostało jedynie złożyć w banku zlecenie płatnicze lub wniosek o wypłatę gotówkową. Wówczas możesz wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu komorniczym.

Zlecenie płatnicze

Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ponieważ jest to jego majątek. Jednym z ograniczeń tej swobody jest zajęcie rachunku bankowego przez komornika. 

Aby na rachunku doszło do transakcji płatniczej konieczne jest jej zlecenie w sposób: jednorazowy lub cykliczny, albo upoważnienie banku do samodzielnego pobrania środków np. w ramach rat kredytu, opłat czy prowizji. Przykładami są: przelewy jednorazowe i cykliczne, a także płatności kartą czy BLIK.

Komornik zgadzając się na zapłatę bieżących wynagrodzeń z zajętego rachunku, dokonuje w gruncie rzeczy odroczenia w czasie faktu przekazania środków na spłatę egzekwowanego zadłużenia, przyznając pierwszeństwo płatności bieżącym wynagrodzeniom za pracę. Komornik nie może natomiast zlecić za posiadacza rachunku innej operacji na rachunku niż przekazanie w sposób ściśle ustawą określony środków na rachunek komornika do wysokości sumy zajęcia.

Dlaczego zgoda komornika nie zastępuje zlecenia przelewu?

Ponieważ bank co do zasady przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu, to w tym zakresie mamy ustawowy wyjątek od konieczności złożenia dyspozycji płatności przez posiadacza rachunku. Inaczej jest z płatnością bieżących wynagrodzeń. Aby to zrozumieć, warto wyobrazić sobie w jaki sposób sami zlecamy płatności, np. w formie przelewu.

Do chwili złożenia przez pracodawcę dyspozycji przelewu środków na rachunki pracowników lub dokonania wypłaty gotówkowej, bank nie posiada wiedzy komu, w jakiej formie i wysokości środki ma przekazać.

Nie da się wykonać przelewu, bez samodzielnego lub automatycznego wskazania w serwisie transakcyjnym numeru rachunku jego odbiorcy. Komornik takiej dyspozycji za pracodawcę nie składa, m.in. z tego powodu, że sam nie posiada danych do zlecenia przelewów. Komornik zawiadamia jedynie bank o tym, że zgodził się na wypłatę sumy wynagrodzeń do określonej kwoty, bez wyszczególnienia konkretnych pracowników i ich wynagrodzeń, a tym bardziej numerów ich rachunków bankowych.

Z tej przyczyny, aby wypłacić wynagrodzenia bieżące pracownikom przy aktywnym zajęciu komorniczym, poza uzyskaniem zgody komornika, musisz złożyć dyspozycję przelewów lub wniosek o wypłatę środków w formie gotówkowej.

Odwiedź nas wkrótce, a dowiesz się więcej na temat wniosku o gromadzenie środków na płatność bieżących wynagrodzeń.

adw. Piotr Bosowski