You are currently viewing Kiedy bank przekaże środki z zajętego rachunku bankowego? Ważna zmiana!

Kiedy bank przekaże środki z zajętego rachunku bankowego? Ważna zmiana!

25 marca 2024 r. weszły w życie zmiany przepisów art. 8892 k.p.c.[1] i art. 80 § 1 pkt 1 u.p.e.a.[2] Zmiany te likwidują jednorazowy, siedmiodniowy termin wstrzymania wydania przez bank środków na rachunek organu egzekucyjnego, liczony od dnia wpływu do banku zawiadomienia o zajęciu. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisów każdorazowo po wpływie zawiadomienia o zajęciu i w okresie jego obowiązywania, środki na jego spłatę bank wydaje niezwłocznie.

Do 24 marca 2024 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą bank jednorazowo przez 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego, wstrzymywał wydanie środków na rachunek organu egzekucyjnego. Wyjątkiem od tej reguły były np. bieżące alimenty, w przypadku których bank przekazywał środki niezwłocznie.

Jeśli jesteś zainteresowany archiwalnym stanem prawnym i nieobowiązującym już mechanizmem wstrzymywania wydania środków przez 7 dni, zapraszam tutaj: Kiedy bank przekaże środki z zajętego rachunku bankowego?

Rozwiązanie to miało swoje dobre i złe strony. Organ egzekucyjny wysyła zajęcie do banku w sposób elektroniczny, a do dłużnika w formie listownej. Nic więc dziwnego, że w większości przypadków osoby względem których skierowano zajęcia dowiadywały się o fakcie jego dokonania ze swojej bankowości.

Koniec z zasadą wstrzymania jednorazowego wydania środków

To co przy pierwszym wydaniu środków było wyjątkiem, od 25 marca 2024 r. stało się regułą.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, wydanie środków na rachunek organu egzekucyjnego ma nastąpić niezwłocznie.

Tym samym zanim dłużnik otrzyma od organu egzekucyjnego pismo o zajęciu i zaloguje się do swojej bankowości, może spotkać go niemiła niespodzianka. Środki zgromadzone na jego rachunku, będą już na rachunku organu egzekucyjnego.

Niezwłocznie. Czyli jak?

Słowo „niezwłocznie” w kontekście przekazania środków na rachunek organu egzekucyjnego rozumiane jest jako czynność podjęta „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Czyli bez zbędnych czynności, przeszkód, ale z zachowaniem procedur przewidzianych przepisami.  Ma to być termin realny do wykonania danego obowiązku, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych zobowiązanego.  

Niezwłocznie, nie oznacza natychmiast. Mimo, że przy daleko posuniętej automatyzacji systemów zajęć egzekucyjnych pojęcia te z biegiem lat znacznie się do siebie zbliżyły.

adw. Piotr Bosowski

 

[1] ustawa Kodeks postępowania cywilnego

[2] ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji