You are currently viewing Gdzie zgłosić szkody górnicze?

Gdzie zgłosić szkody górnicze?

Przyszłość energetyki ma należeć do zielonych odnawialnych źródeł. Mieszkańcy m.in. Imielina, Gierałtowic, Gromca, Jaworzna-Byczyny, Rudy Śląskiej w przyszłość wejdą z bagażem wpływu zakończonej i aktualnej eksploatacji górniczej. Ta działalność zarówno w trakcie jej realizacji, jak i do czasu uspokojenia terenu po jej zakończeniu, odciska piętno na nieruchomościach. Spękane ściany, podłogi, sufity, nadproża, elewacje czy odchylenie całego budynku od pionu, to jedynie wycinek tzw. szkód górniczych. Gdzie zgłosić szkody górnicze?

Są dwie metody zgłoszenia szkód górniczych. Najczęstsza forma to pisemne zgłoszenie. W pewnych przypadkach możemy też skorzystać z awaryjnej, ustnej metody zgłoszenia.

W jakim trybie zgłosić szkody górnicze?

Tryb awaryjny stosujemy wyjątkowo. Korzystamy z niego gdy na skutek nagłego zdarzenia powstanie bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników uszkodzonej nieruchomości. Możemy skorzystać z tego trybu także, gdy niezwłoczna reakcja jest konieczna dla zminimalizowania skutków ruchu górotworu wywołanego eksploatacją. W trybie awaryjnym wykonujemy telefon do centrali przedsiębiorcy górniczego prowadzącego działalność na obszarze obejmującym naszą nieruchomość. Następnie po połączeniu z działem szkód górniczych ustnie zgłaszamy szkodę.

W zdecydowanej większości wypadków, nie ma potrzeby dokonania nagłego zgłoszenia w trybie awaryjnym. Zwykle właściciele nieruchomości dostrzegają po czasie powstałe pęknięcia i rysy albo orientują się, że budynek systematycznie odchylał się od pionu. Wówczas składamy do przedsiębiorcy górniczego, prowadzącego eksploatację na obszarze górniczym obejmującym naszą nieruchomość, pisemny wniosek o naprawę szkody.

W ustaleniu kto ma koncesję na eksploatację na danym terenie pomogą instytucje publiczne i portal internetowy.

  • Urząd miasta/gminy;
  • Okręgowy Urząd Górniczy;
  • Portal Państwowego Instytutu Górniczego.

Najczęściej zgłoszenia kierowane są do: PGG S.A. (Polska Grupa Górnicza), SRK S.A. (Spółka Restrukturyzacji Kopalń) i JSW S.A. (Jastrzębska Spółka Węglowa).

Kto może zgłosić szkody górnicze?

Powstanie szkody na nieruchomości może zgłosić każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli może dokonać zgłoszenia szkody sam. Pod zgłoszeniem szkody górniczej nie muszą podpisywać się wszyscy właściciele nieruchomości.

Właściciel lub współwłaściciel może skorzystać przy zgłoszeniu z pomocy pełnomocnika.

Nie ma jednego urzędowego formularza zgłoszenia szkód górniczych. Cześć przedsiębiorców górniczych publikuje jednak gotowe wzory, z których można skorzystać. Można nie oznacza, że trzeba.

Jeśli we wniosku napiszemy:

  • jakiej nieruchomości wniosek dotyczy,
  • jaki jest nasz tytuł prawny do nieruchomości,
  • jakie zaobserwowaliśmy szkody,

nie ma powodu by kwestionować skuteczność takiego zgłoszenia.

W publikowanych wzorach przedsiębiorcy proszą często także o wskazanie daty (okresu) zaobserwowania powstania szkody, w celu weryfikacji przedawnienia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat przebiegu zgłoszenia szkód górniczych lub uzyskania odszkodowania? Zapraszam do zakładki szkody górnicze lub bezpłatnej konsultacji.

adw. Piotr Bosowski